es_vieinimo_enklas_skaidrus
InoConnect – tarptautinė partnerystė ir tinklaveika
2018-07-16
UAB „Gamybos valdymas“ 2018 m. gegužės mėnesį gavo finansavimą ir pradėjo įgyvendinti projektą „Partnerių paieška EĮT renginiuose tarptautinėms MTEP iniciatyvoms, kuriant lanksčias produktų kūrimo ir gamybos technologines sistemas” (projekto Nr.S-01.2.1-LVPA-T-844-01-0032), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „InoConnect“. Finansavimą suteikė Europos regioninės plėtros fondas.

Priemonė: „InoConnect“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. gegužės mėn. – 2019 m. lapkričio mėn.

Skirto finansavimo suma: 10 000 EUR.

Projekto biudžetas: 20 284,26 EUR

PROJEKTO TIKSLAS – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (angl. Enterprise Europe Network, EEN) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia Europos įmonių tinklo organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose tarptautinėse Europos Sąjungos MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad sėkmingas dalyvavimas konkrečioje tarptautinėse MTEPI iniciatyvoje priklauso ne tik nuo vienos organizacijos potencialo ir tikslų, bet ir nuo suburto potencialaus projekto partnerių potencialo ir tikslų, todėl ieškant galimybių plėtoti MTEPI tarptautiniu mastu, nebus apsiribojama viena Europos Sąjungos MTEPI programa, bet bus stengiamasi išnaudoti visų iniciatyvų , kurios skatina arba neriboja projektinių iniciatyvų plėtoti MTEPI projektus, susijusius su bent viena iš šių sričių: (a) robotinės technologijos; (b) intelektinės gamybos ir paslaugų teikimo procesų valdymo sistemos; (c) 3D spausdinimas; (d) medžiagotyra; (e) precizinė automechanika; (f) informacinės ir ryšio technologijos; (g) vertės kūrimo grandinių valdymas ir pan.

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti sutartis/susitarimus, įpareigojančius UAB „Gamybos valdymas“ ir tarptautinius partnerius kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.